Česky   English

Granty

Co je grant?

Grant městské části Praha 7 (dále jen grant) je účelové poskytnutí neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu městské části Praha 7 (dále jen MČ P7), na kulturní, sportovní, vzdělávací, bezpečnostní, zdravotně sociální a jinou obecně prospěšnou činnost, v návaznosti na zdrojové možnosti rozpočtu MČ P7 na příslušný rok a je veřejnou finanční podporou podle zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

 

Grant se poskytuje na základě výsledků veřejného výběrového řízení MČ P7 v souladu s § 9 odst.1, písm. h) a i) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků a zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů.

 

Granty jsou určeny na kulturní, sportovní, vzdělávací, bezpečnostní, zdravotně sociální a jinou obecně prospěšnou činnost, která má přímý vztah k MČ P7. Účelem grantů je umožnit tuto činnost v případech, kdy ji nelze zajistit samofinancováním nositele a kdy nezbytné finanční prostředky nemohou být plně kryty z jiných zdrojů. Granty jsou poskytovány výhradně pro stanovené účely.

 

Grant nelze použít na výplatu mezd zaměstnanců nositele grantu, na nákup pozemků, staveb, bytů či nebytových prostor,    na úhrada leasingu či  úvěru nebo na a pořizování telefonů, faxů, videokamer, fotoaparátů, počítačů, poč. tiskáren a přídavných zařízení k počítačům.

 

Veřejné výběrové řízení na poskytnutí grantů vypisuje jménem městské části Rada MČ P7.

 

Výběrové řízení se vypisuje jedenkrát ročně, v návaznosti na schválený, resp. upravený rozpočet MČ P7 pro příslušný rok. Pro každý tematicky určený vypisovaný grant se stanovuje lhůta pro podání žádosti.

 

Rada MČ P7 v rámci vypsání výběrového řízení určí na každé grantové téma částku, která bude komisemi pro posouzení žádostí o grant rozdělena mezi žadatele.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o grant může podat na předepsaném formuláři právnická i fyzická osoba působící na území České republiky, která je registrována v souladu s právním řádem ČR a splňuje všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost.

Pokud žadatel nesplňuje uvedené podmínky, je jeho žádost vyřazena z výběrového řízení.

Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky

MČ P7 vypisuje tematicky určené granty. Zadání tematicky určených grantů stanovuje Rada MČ P7.

 

Vypsání výběrového řízení se zveřejňuje na úřední desce MČ P7 a na internetových stránkách MČ Praha 7.

 

Po vyhlášení grantů na daný rok lze podat žádost ve vybrané oblasti na dané téma dle pokynů stanovených na základě Usnesení Rady MČ Praha 7 a postupů stanovených obecnými pravidly pro udělování grantů Městské části Praha 7 schválených usnesením Rady Městské části Praha 7.

 

Pravidla pro udělování grantů Městské části Praha 7 naleznete na webových stránkách MČ Praha 7 v sekci Úřad městské části Praha 7 – Formuláře

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit

Úřad městské části Praha 7, odbor Kancelář starosty, odd. kultury a sportu, nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7

 

Lukáš Fátor, DiS.
Odbor Kancelář starosty
odd. kultury a sportu
Tel: 220 144 013
e-mail: fatorl@p7.mepnet.cz

 

Úřední hodiny: pondělí, středa 7.30-11.30, 12.30-18.00
Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách MČ Praha 7 v sekci
Úřad městské části Praha 7 – Formuláře, Úřad městské části Praha 7, Kancelář starosty, odd. kultury a sportu, nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7

Za správnost návodu odpovídá

STRNADOVÁ Michaela PaedDr.
pověřená vedením odboru Kancelář starosty
Tel.: 22014 4233
e-mail: strnadovam@p7.mepnet.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

23.1.2015

23.1.2015 - Administrátor P7 ; Přečteno: 5412 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7