Česky   English

Ohlášení pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí

Ohlášení pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí

Pořádáte-li veřejnou produkci - kulturní, společenskou nebo sportovní akci na území MČ Praha 7, ohlaste tuto informaci na odd. vnějších vztahů, Odbor Kancelář starosty,
ÚMČ Praha 7
, který informuje Policii ČR, MP, HZS.

I v případě, že se na Vaši akci nevztahuje povinnost ohlášení k místnímu poplatku, věnujte pozornost následujícím informacím.

(Níže uvedený návod nenahrazuje v rámci pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí ohlášení k místním poplatkům ze vstupného, veřejného prostranství či ohlášení dle práva shromažďovacího.)

Pořádání veřejných produkcí - kulturních, společenských nebo sportovních akcí bylo upraveno v minulosti vyhláškou MK ČR č. 117/1991 Sb., o pořádání veřejných produkcí, která byla zrušena
s účinností k 1.1. 1996 vyhláškou MK ČR č. 237/1995., o hromadné správě autorských práv. 

Pracovníci úřadu Vás budou informovat o Vašich následných povinnostech podle charakteru akce, kterou pořádáte.  

Pokud akce dále splňuje dle svého charakteru některý z níže uvedených bodů je nutné vyřídit:

 • akce je pořádána na veřejném prostranství - ohlašovací povinnost, poplatek za zábor veřejného prostranství

  (příslušný k vyřízení: Úřad Městské části Praha 7, Odbor finanční  - oddělení místních poplatků)
   
 • na akci je vybíráno vstupné - ohlašovací povinnost, poplatek ze vstupného

  (příslušný k vyřízení: Úřad Městské části Praha 7, Odbor finanční  - oddělení místních  poplatků)
   
 • akce končí po 22. hodině - oznámení Úřadu m.č. Praha 7, který vezme akci na vědomí
   
  (příslušný k vyřízení: Úřad Městské části Praha 7, Odbor Kancelář starosty  - oddělení vnějších vztahů)
   
 • akce se koná ve veřejné zeleni – parku na území MČ Praha 7 (Stromovka, Letenské sady)

  (příslušný k vyřízení: Magistrál hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí)
   
 • akce se koná na veřejné komunikaci – náměstí, chodník, vozovka

  (příslušný k vyřízení: Úřad Městské části Praha 7, Odbor dopravy)
  (příslušný k vyřízení: Technická správa komunikaci hl. m. Prahy
   
 •  vždy je nutné mít zajištěno povolení, souhlas vlastníka nemovitosti, pozemku pro pořádání akce

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Ohlášení podávají fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Jaké jsou podmínky a postup pro ohlášení:

Pořadatel, organizátor akce ohlásí nejméně týden před konáním akce (v případě pravidelně se opakujících akcí týden před konáním první akce) na odd. vnějších vztahů Úřadu MČ Praha 7 potřebné údaje. viz sekce formuláře Prahy 7.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad Městské části Praha 7
Odbor Kancelář starosty - oddělení vnějších vztahů
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7

Bc. Lukáš Fátor - pov. ved. oddělení
dv. č. 172, 1. patro budovy úřadu
tel.: 220 144 013
e-mail: fatorl@p7.mepnet.cz

Úřední hodiny:
pondělí, středa 7.30 – 11.30, 12.30 – 18.00.
Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

Jakým způsobem akci ohlásit:

Vyplněný formulář zašlete na e-mail: fatorl@p7.mepnet.cz . Formulář je k dispozici v sekci formuláře Prahy 7.

Právní předpisy: 

 • Zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů
 • Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sbírky právních předpisů hl. města Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 • Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 Sbírky právních předpisů hl. města Prahy, o místním poplatku ze vstupného
 • Zákon č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví a související předpisy v platném znění
 • Autorský zákon č. 121/2000 Sb., v platném znění
 • jiné obecně závazné předpisy

Za správnost návodu odpovídá:

Bc. Lukáš Fátor, pov. ved. oddělení vnějších vztahů - KS

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

18.01.2012


Upozornění:

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.
20.4.2012 - Administrátor P7 ; Přečteno: 6421 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7