Česky   English

Autorizovaná konverze dokumentů na žádost

Postup při vyřizování záležitosti

AUTORIZOVANÁ KONVERZE DOKUMENTŮ NA ŽÁDOST

Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek. Konverzí se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupu a jejich soulad s právními předpisy.

Konverze z listinné do elektronické podoby - občan přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je převeden na CD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Cena CD je zahrnuta v poplatku.

Konverze z elektronické do listinné podoby - elektronický dokument, který chce občan konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD (obsahující pouze příslušný dokument určený ke konverzi) nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.

VYŘIZUJE: Odbor informační centrum

SPRÁVNÍ POPLATKY

Provedení autorizované konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny 30,-

Provedení autorizované konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny 30,-

Osvobození od poplatku se řídí zákonem 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Konverze dokumentu z elektronické do listinné podoby

  • Formát max. A4
  • Technický nosič s laserovým záznamem CD/DVD, obsahující pouze a výhradně příslušný dokument určený k autorizované konverzi
  • Formáty datové zprávy PDF (Portable Dokument Format) verze 1.3. a vyšší nebo PDF/A (Portable Dokument Format/Archive)
  • Velikost datové zprávy max. 10 MB

   Konverze dokumentu z listinné do elektronické podoby

    • Formát max. A4
    • Velikost max. 10 stran barevných (nelze překročit 10 MB)
    • Pouze na technický nosič s laserovým záznamem CD

     KONVERZI NELZE PROVÉST

     a) je-li dokument v jiné než v listinné podobě či v podobě datové zprávy,

     b) jde-li o dokument v listinné podobě, jehož jedinečnost nelze konverzí nahradit, zejména o občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenskou knížku, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížku, šek, směnku nebo jiný cenný papír, los, sázenku, geometrický plán, rysy a technické kresby,

     c) jsou-li v dokumentu v listinné podobě změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost,

     d) není-li z dokumentu v listinné podobě patrné, zda se jedná o:

      • prvopis,
      • vidimovaný dokument,
      • opis nebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
      • stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle jiného právního předpisu,

       e) je-li dokument v listinné podobě opatřen plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,

       f) v případě provedení konverze na žádost, nebyl-li dokument obsažený v datové zprávě podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen uznávanou elektronickou značkou toho, kdo dokument vydal nebo vytvořil,

       g) jde-li o dokument obsažený v datové zprávě, který nelze konvertovat do listinné podoby, například o zvukový nebo audiovizuální záznam,

       h) pokud dokument nesplňuje technické náležitosti.

       PRÁVNÍ PŘEDPISY

       Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
       Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích (část I. položka 4)

       Aktualizace: 6. 11. 2011

       Informace čerpány: www.czechpoint.cz, www.datoveschrankyinfo.cz, www.praha7.cz

       Informační centrum Městské části Praha 7

       Pracoviště:

       (ověřování listin a podpisů, informace, Czech POINT, výdej parkovacích karet, prodej stíracích parkovacích lístků )

       (ověřování listin a podpisů, informace, podatelna, pokladna, Czech POINT, prodej stíracích parkovacích lístků)

       (ověřování listin a podpisů, informace, podatelna, pokladna, Czech POINT, prodej stíracích parkovacích lístků)

       (ověřování listin a podpisů, informace, podatelna, pokladna, Czech POINT, prodej stíracích parkovacích lístků)

       23.3.2012 - Administrátor P7 ; Přečteno: 2144 x       Copyright © 2012 Městská část Praha 7