Česky   English

Ověřování pravosti podpisu a shody opisu s listinou

OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI PODPISU A SHODY OPISU S LISTINOU

S účinností od 1. 7. 2008 nabývají platnosti změny v zákoně č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování). Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou. Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

VYŘIZUJE

Ověřování pravosti podpisu, shody opisu nebo kopie s listinou se provádí na Úřadu MČ Praha 7

ODBOR INFORMAČNÍ CENTRUM. Ověřování se provádí na počkání (doklady nelze zasílat).

Ověřování v domácnostech na území Prahy 7 pro imobilní občany, provádíme
po předchozí domluvě na telefonním čísle 233 370 715, 233 376 732.

ÚŘEDNÍ HODINY - ODBOR INFORMAČNÍ CENTRUM

JAKÉ DOKLADY MUSÍTE PŘEDLOŽIT

1) OVĚŘENÍ PRAVOSTI PODPISU – LEGALIZACE

 • Listina s textem, na které bude potvrzena pravost podpisu. Podpis musí být vyhotoven písmeny latinské abecedy (velká či malá, psací či tiskací). Legalizace se neprovede je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, na prázdném listu papíru.
 • K prokázání totožnosti předloží žadatel:
 • Platný  občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky.
 • Průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince.
 • Průkaz žadatele o udělení azylu jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu.
 • Průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl.
 • Průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu , která podala žádost o udělení dočasné ochrany.
 • Průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

2) OVĚŘENÍ SHODY OPISU S LISTINOU - VIDIMACE

 • Listinu (prvopis, ověřená vidimovaná listina, opis nebo kopie pořízený ze spisu, stejnopis písemného rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu § 69 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.) z níž má být pořízena vidimovaná listina.

Podle zákona č. 21/2006 Sb., § 9,  se vidimace neprovede:

 • je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
 • je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
 • jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
 • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena, není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu – zákon č. 500/2004 Sb.

ZMĚNY V ZÁKONĚ ČÍSLO 21/2006 Sb.

S účinností od 1. 7. 2008 lze vidimovat listinu psanou v jiném než českém nebo slovenském jazyce i v případě, že ověřující osoba neovládá jazyk, v němž je listina pořízena, a není přiložen úřední překlad do českého jazyka - vidimaci lze provést za předpokladu, že kopie listiny byla pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele.

Rovněž s účinností od 1. 7. 2008 není třeba vyžadovat přítomnost dvou svědků při legalizaci podpisu osoby, která nemůže číst nebo psát, má-li tato osoba schopnost seznámit se s obsahem listiny s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je-li schopna vlastnoručně listinu podepsat. Upozorňujeme, že v případech, kdy žádá o legalizaci osoba, která není schopna vlastnoručně listinu podepsat, je třeba nadále postupovat ve smyslu informace č. 9/2007 odboru všeobecné správy MV ČR, která byla úřadům městských částí rozeslána dne 27.9.2007.

SPRÁVNÍ POPLATEK

VIDIMACE - listina LEGALIZACE - podpis
FORMÁT A5 30 Kč/každá započatá stránka

30 Kč

jeden podpis
FORMÁT A4 30 Kč/každá započatá stránka
FORMÁT A3

60 Kč/každá započatá stránka

i přesto, že kopie je zmenšená na formát A4
Složenky, účty a podobně nalepené na A4 30 Kč/každá započatá stránka
Cena se odvíjí od toho, kolikrát je formát A4 obsažen ve formátu vidimované listiny.

Aktualizace: 25. 05. 2012

Informační centrum Městské části Praha 7

Pracoviště:

(ověřování listin a podpisů, informace, Czech POINT, výdej parkovacích karet, prodej stíracích parkovacích lístků )

(ověřování listin a podpisů, informace, podatelna, pokladna, Czech POINT, prodej stíracích parkovacích lístků)

(ověřování listin a podpisů, informace, podatelna, pokladna, Czech POINT, prodej stíracích parkovacích lístků)

(ověřování listin a podpisů, informace, podatelna, pokladna, Czech POINT, prodej stíracích parkovacích lístků)

28.5.2012 - Administrátor P7 ; Přečteno: 6190 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7