Česky   English

Ohlášení k místnímu poplatku ze vstupného

OHLÁŠENÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU ZE VSTUPNÉHO

Místní poplatek ze vstupného upravuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a obecně závazná vyhláška č. 10/2011 Sbírky právních předpisů hl. města Prahy, o místním poplatku ze vstupného.

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.

Kdo je oprávněn v této věci jednat.

Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Jaké jsou podmínky a postup pro ohlášení poplatku :

Poplatník je povinen nejméně týden před konáním akce (v případě pravidelně se opakujících akcí týden před konáním první akce) ohlásit správci poplatku potřebné údaje ke stanovení místního poplatku.

Do 15 dnů po konání akce je poplatník povinen sdělit správci poplatku celkovou částku vybraného vstupného na akci.

Poplatník je povinen vést přehlednou evidenci o počtu prodaných vstupenek na akci, ceně vstupenky a výši vybraného vstupného a předkládat ji na požádání správci poplatku ke kontrole.  Vstupenkou se rozumí i jiný doklad opravňující  ke vstupu na akci.

Jakým způsobem akci ohlásit :

Vyplněný formulář ohlášení zašlete na příslušný úřad. Formulář je k dispozici v sekci formuláře Prahy 7.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad Městské části Praha 7, Odbor finanční  - oddělení místních poplatků
Dveře č. 268, 2. patro budovy úřadu, tel.: 220 14 4043.

Úřední hodiny: pondělí, středa 7.30 – 11.30, 12.30 – 18.00.
Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

 

Místní poplatek :

Sazba poplatku:

Pro účely této vyhlášky se za:

  • § 2 písm a) kulturní akce pokládají:

bod 1. veřejnosti přístupné provádění literárních a uměleckých děl, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora, zejména děl slovesných, divadelních, hudebních, tanečních, výtvarných, designerských (včetně děl módního návrhářství), audiovizuálních, fotografických a kartografických a vystoupení výkonných umělců,

1,5%  u kulturních akcí uvedených v § 2 písm. a), bod 1, pokud se konají v prostorách se stavební kapacitou od 500 do 1000 osob.
2,5%  u kulturních akcí uvedených v § 2 písm. a), bod 1, pokud se konají v prostorách se stavební kapacitou nad 1000 osob

  • § 2 písm a) kulturní akce pokládají:

bod 2. módní přehlídky, diskotéky, taneční párty, vystoupení DJ, taneční zábavy, plesy, vystoupení artistů, erotické podívané a podniky lidové zábavy ( např. lunaparky, cirkusy a poutě)

  • § 2 písm c) prodejní akce pokládají:

burzy, veletrhy, aukce, prodejní výstavy (mimo děl výtvarných a fotografických)

  • § 2 písm d) reklamní akce pokládají:

akce mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, tj. např. předvedení či jiná prezentace výrobků a služeb, kontraktační výstavy a veletrhy, módní přehlídky směřující k prodeji a spotřebě módního zboží.

20 % u kulturních akcí spojených s restauračním provozem a u akcí uvedených v § 2 písm. a), bod 2 a písm. c), d).

  • § 2 písm b) se za sportovní akce pokládají:

utkání či vystoupení celostátní sportovní a tělovýchovné soutěže dospělých (první liga, extraliga, mistrovství republiky, celostátní pohárová soutěž), a to ve všech sportovních odvětvích, a dále všechna mezinárodní či mezistátní utkání dospělých nebo jejich benefiční a exhibiční vystoupení.

10 % u akcí uvedených v § 2 písm. b).

poplatek lze po dohodě správce poplatku s poplatníkem stanovit roční paušální částkou.

a) stavební kapacita prostor do 15 000 osob .................350 000,- Kč
b) stavební kapacita prostor nad 15 000 osob ................900 000,- Kč

Poplatek je splatný bez vyměření do 15 dnů po konání akce. V případě pravidelně se opakujících akcí je poplatek splatný bez vyměření do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí.

Poplatek lze hradit poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku, bezhotovostním převodem na účet č. 19-2000870339/0800 u České spořitelny, KS 0379, VS (variabilní symbol) je přidělen správcem poplatku,  nebo v hotovosti v pokladně MČ – přízemí budovy úřadu č. dv. 86/13.

nebo v Informačním centru městské části Praha 7, M. Horákové 2

Právní předpisy:

Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č.  10/2011  o místním poplatku ze vstupného.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Je-li vystaven platební výměr, poplatník (tj. pořadatel) může proti tomuto platebnímu výměru podat do 30ti dnů ode dne jeho doručení, odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy, prostřednictvím Úřadu městské části Praha 7, který rozhodnutí vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.

Za správnost návodu odpovídá:

 

Pavel LINDA, vedoucí oddělení místních poplatků.

 

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

 

11.7.2011

23.3.2012 - Administrátor P7 ; Přečteno: 2478 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7