Česky   English

Omezení obecného užívání komunikací uzavírkami a objížďkami

OMEZENÍ OBECNÉHO UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACÍ UZAVÍRKAMI A OBJÍŽĎKAMI

Omezení obecného užívání komunikací uzavírkami a objížďkami je pojem vyplývající ze zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a je blíže specifikován v § 24 tohoto zákona.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost o povolení  uzavírky a nařízení  objížďky podává  příslušnému  silničnímu správnímu  úřadu ten,  v jehož  zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být uzavírka povolena a objížďka nařízena; jsou-li   takovým   důvodem   stavební   práce,  předkládá  žádost zhotovitel, pokud příslušný silniční správní úřad nestanoví jinak. Předpokladem je, že dotčený pozemek se nachází na území MČ Praha 7 nebo MČ Praha - Troja.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Souhlas příslušného orgánu Policie ČR.

Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

Podáním písemné žádosti u příslušného silničního správního úřadu.

Žádost by měla obsahovat:
přesné označení, určení, dobu trvání, důvod uzavírky a návrh trasy objížďky včetně grafické přílohy, dále jméno a příjmení pracovníka odpovědného za organizování a zabezpečení akce, která je důvodem k podání žádosti, jeho adresu a telefonní spojení na jeho pracoviště a bydliště.
Je nutné doložit souhlas dotčeného dopravního úřadu, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové osobní dopravy.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad Městské části Praha 7, Odbor dopravy

Dveře č. 247, 2. patro budovy úřadu, tel.: 220 144 026, Irena Kratochvílová

Úřední hodiny:
pondělí, středa 7.30 – 11.30, 12.30 – 18.00.
Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

K vyplněné žádosti je nutné doložit:

 • plnou moc k vyřízení
 • výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list
 • 3x návrh dopravního opatření v měříku 1:500
 • souhlas Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK), Bubenečská 15, Praha 6
další doklady týkající se akce, pro kterou je objížďka požadována.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář Žádost o omezení obecného užívání komunikací uzavírkami a objížďkami a Plná moc je k dispozici v tištěné podobě na Úřadě Městské části Praha 7, Odbor dopravy, nebo na Informačních centrech Městské části Praha 7 – IC Milady Horákové 2,IC Dělnická 44, Podatelna.

Správní poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Lhůty pro vyřízení:

Podle správního řádu 30 dnů, maximálně 60 dnů u složitých případů. Žádost je nutno doručit příslušného silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dní před dnem požadovaného uzavření komunikace.

Kteří jsou další účastníci postupu:

 • vlastník dotčené komunikace
 • Policie ČR
 • provozovatel dráhy, jde-li o pozemní komunikaci na níž je umístěna dráha
 • příslušný okresní orgán požární ochrany
 • příslušný okresní orgán zdravotní služby
 • dopravci v linkové osobní dopravě, pokud jsou uzavírkou dotčeni
 • silniční správní úřady, které povolují přepravu zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů, jde-li o komunikaci používanou k tomuto druhu přepravy

Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:

Označení uzavírky a objížďky předepsaným způsobem a plnění podmínek rozhodnutí.

Právní předpisy:

Zákon č. 13/1997 Sb., § 24.o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád.

Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu.
Vyhláška č. 30/2001, kterou se provádějí  pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání ve smyslu správního řádu cestou odboru dopravy Ú MČ P7 k odboru dopravních agend MHMP, s tím, že odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

500 tis. Kč u právnických i fyzických osob .

Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor dopravy

Za správnost návodu odpovídá:

Irena Kratochvílová

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

7.12. 2015

Upozornění:

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

07.12.2015 - Administrátor P7 ; Přečteno: 4521 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7