Česky   English

Zvláštní užívání veřejné komunikace v Praze 7 – předzahrádka

ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ  VEŘEJNÉ KOMUNIKACE  V PRAZE 7 – PŘEDZAHRÁDKA

Zvláštní užívání veřejné komunikace – povolení záboru komunikace je pojem  vyplývající ze zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a je blíže specifikován v § 25  odst. 6

písm. c) až e) tohoto zákona.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost o  povolení zvláštního  užívání komunikace (chodníku)  předkládá silničnímu  správnímu úřadu provozovatel restaurace, u které má být předzahrádka zřízena, případně jeho zástupce, pověřený plnou mocí k vyřízení. Předpokladem je, že dotčený pozemek (veřejné prostranství) se nachází na území MČ Praha 7 nebo MČ Praha - Troja.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Žádost je nutno doručit příslušnému silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dní před dnem požadovaného zahájení zvláštního užívání komunikace.

Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

Podáním písemné žádosti u příslušného silničního správního úřadu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad Městské části Praha 7, Odbor dopravy.
Dveře č. 246, 2. patro budovy úřadu, tel.:  220 14 4027, Zdeňka Fialová.

Úřední hodiny:
pondělí, středa 7.30 – 11.30, 12.30 – 18.00.
Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

K vyplněné žádosti je nutné přiložit:

  • 3x situační plánek úpravy dopravního režimu (nejlépe v měřítku 1:500, okótovanou šíři chodníku s navrženými rozměry umístění předzahrádky)
  • kopii výpisu z  obchodního rejstříku nebo živnostenského listu žadatele, ne starší 3měsíce
  • plná moc k jednání, v případě zastupování plná moc k jednání ve věci vyřízení záboru pro předzahrádku, opatřená podpisem statutárního zástupce žadatele a podpisem pověřené osoby s uvedením, že pověřená osoba plnou moc přijímá. (Pokud bude plná moc obsahovat větu „jmenovaný je oprávněn vzdát se opravných  prostředků“, nabývá rozhodnutí právní moci následující den po převzetí rozhodnutí.   Bez uvedené věty nabývá rozhodnutí právní moci po 15 dnech po převzetí)
  • nájemní smlouvu s Technickou správou komunikací hl.m. Prahy (TSK), Řásnovka 8, Praha 1

   Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

   Formulář Žádost o povolení zvláštního užívání komunikací - povolení zřízení předzahrádky před provozovnou a Plná moc je k dispozici v tištěné podobě na Úřadě Městské části Praha 7, Odbor dopravy, nebo na Informačních centrech Městské části Praha 7 – IC Milady Horákové 2, IC Dělnická 44, Podatelna.

   Správní poplatky:

   Provoz předzahrádky v délce trvání do 10 dnů, hradí se správní poplatek ve výši 100 Kč.
   Provoz předzahrádky v délce trvání do ½ roku - výše správního poplatku je 500 Kč.
   Provoz předzahrádky v délce trvání do 1 roku - výše správního poplatku je 1000 Kč.
   Správní poplatek se platí v hotovosti při vydání rozhodnutí přímo na odboru dopravy.
   Místní poplatek je stanoven vyhláškou (Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství), informace oddělení místních poplatků OFI (tel. 220144045)

   Lhůty pro vyřízení:

   Podle správního řádu 30 dnů, maximálně 60 dnů u složitých případů.

   Kteří jsou další účastníci postupu:

   • vlastník dotčené komunikace
   • Policie ČR
   • další dle konkrétní situace, po předběžné dohodě s odborem dopravy (např. DP hl.m. Prahy a.s. apod.)

   Právní předpisy:

   Zákon č. 13/1997 Sb., § 25  odst. 6 písm. c) až e) o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
   Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
   Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
   Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád

   Jaké jsou související předpisy:

   Zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu
   Vyhláška č. 30/2001, kterou se provádějí  pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

   Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

   Odvolání ve smyslu správního řádu k odboru dopravních agend MHMP podáním k odboru dopravy Ú MČ-P 7.

   Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

   Podle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění p.p. do výše 500 000 Kč - právnické i fyzické osoby.

   Za správnost návodu odpovídá útvar:

   Odbor dopravy

   Za správnost návodu odpovídá:

   Zdeňka Fialová

   Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

   7.12. 2015

   Upozornění:

   U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

   07.12.2015 - Administrátor P7 ; Přečteno: 5447 x



   Copyright © 2012 Městská část Praha 7